Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri

Kinnitatud direktori käskkirjaga

nr3/1-3

„03“ juuni 2019

Kohtla-Järve Keskraamatukogu

Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri

 1. Arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib Kohtla-Järve Keskraamatukogus (edaspidi raamatukogus) arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamist ning tegevusi, mis arvutitöökoha kasutamisel on keelatud
 2. Igas raamatukogu osakonnas on lugejate kasutamiseks vähemalt üks arvutitöökoht, WiFi ühendust on võimalik kasutada Keskraamatukogu peamajas (Pärna 27), lugemissaalis (Tuuslari 19) ning Ahtme haruraamatukogus.
 3. Juhul kui arvutitele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab teenindada saab ennast arvutite kasutamiseks eelregistreerida.

 4. Arvutitöökoha kasutusaeg on üks (1) tund (v.a. KRK lugemissaalis olev 15 minuti arvuti). Enne seansi lõppu saab seda pikendada juhul kui ootamas ei ole teisi lugejaid.

 5. Esmasel arvutitöökoha kasutamise korral tuleb täita registreerimiskaart. Kasutaja peab esitama pildiga isikut tõendava dokumendi.
 6. Arvutitöökoha kasutamine on lugejale tasuta
 7. Arvutitöökoha kasutamise eelduseks on arvuti ja arvutiprogrammide tundmine ja eelnev arvuti kasutamise kogemus.
 8. Enne arvutitöökoha kasutamist tuleb lugejal tutvuda käesoleva eeskirjaga.
 9. Arvutitöökoha ja/või traadita andmesidevõrku kasutades on lugeja kohustatud järgima kehtivaid õigusakte
 10. Arvutite kasutamisel peavad kasutajad järgima üldtunnustatud võrgus käitumise reegleid ehk “netiketti”:

 • Ei tohi kasutada arvutit teise inimese haavamiseks;

 • Ei tohi ennast vahele segada teise inimese arvutitöösse ja failidesse;

 • Ei tohi arvutit kasutada varastamiseks;

 • Ei tohi arvutit kasutada vale tõendusmaterjali loomiseks;

 • Ei tohi kopeerida tarkvara, mille litsentsitingimused seda ei luba
 • Ei tohi kasutada teiste inimeste arvutiressursse ilma vastava loata;

 • Ei tohi omastada teiste inimeste ega organisatsioonide intellektuaalset vara;
 • Pead mõtlema omakirjutatud programmi sotsiaalsetele ja moraalsete tagajärgedele;

 • Pead kasutama arvutit viisil, mis näitab austust ja lugupidamist teiste inimeste suhtes.

9. Keelatud tegevused

 • Isiklike infokandjate kasutamine (CD või DVD, mälupulk);

 • Isikliku printeripaberi kasutamine;

 • Riist-ja tarkvara kahjustamine;

 • Arvutite häälestuse muutmine;

 • Arvuti väljalülitamine;

 • Tasuliste veebilehekülgede külastamine;

 • Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate internetilehekülgede külastamine;

 • Raamatukogu arvutitele tarkvara installeerimine;

 • Arvutitöökoha juures söömine, joomine ja suitsetamine;
 • Mobiiltelefoni kasutamine;

 • Teiste külastajate häirimine, lärmamine ja ropendamine.

10. Enne tasuliste lisateenuste kasutamist peab arvutitöökoha kasutaja informeerima raamatukogutöötajat.

11. Vahetult enne kasutusaja lõppu peab arvutitöökoha kasutaja sulgema kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid. Raamatukogu ei säilita kasutaja poolt salvestatud faile.

12. Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest arvutitöökoha kasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult arvuti kasutajal.

13. Arvutitöökoha kasutaja on kohustatud hüvitama tema süül tekkinud kahju.

14. Arvutitöökoha kasutaja peab koheselt teatama raamatukogu töötajale arvutis või programmis ilmnenud riketest.

15. Raamatukogu töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning nõuda eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist. Kasutaja kohustub alluma raamatukogu töötaja korraldustele.

16. Eeskirja rikkumisel kaotab arvutitöökoha kasutaja võimaluse kasutada arvutiteenuseid kahe nädala kuni kuue kuu jooksul.