Raamatukogu kasutamise eeskiri

 

KOHTLA-JÄRVE LINNAVOLIKOGU

M Ä Ä R U S

Kohtla-Järve                        22. detsember 2010 nr 59

KOHTLA-JÄRVE KESKRAAMATUKOGU KASUTAMISE EESKIRI

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lg 1   p 37, rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja  Kohtla-Järve Keskraamatukogu 07.12.2010. a taotluse nr 2-11/28 alusel

§ 1. Üldsätted

(1) Kohtla-Järve Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

(2) Raamatukogu teavikute kasutamine on tasuta. Eriteenused (tekstide kopeerimine, arvutiväljatrükk jne) on tasulised, mille suuruse kinnitab raamatukogu ettepanekul linnavalitsus. Postisaadetise kulu tasub lugeja.

§ 2. Lugejaks registreerimine

(1) Lugejaks registreerimisel või ümberregistreerimisel tuleb esitada isikut tõendav dokument. Alaealised esitavad lapsevanema (eeskostja) avalduse või nõusoleku.

(2) Lugeja saab isikliku lugejapileti ning piletiga tehtud laenutuste eest vastutab pileti omanik.

(3) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Kohtla-Järve linn, võetakse teavikute kojulaenutamisel tagatist teavikute hinna piires. Tagatise kohta annab raamatukogu kviitungi. Kui lugeja tagastab kõik raamatud, makstakse talle tagatisraha tagasi. Väljavõtmata tagatissummad laekuvad kahe aasta möödumisel raamatukogule.

(4) Lugejaks registreerimisel tutvustatakse raamatukogu kasutamise eeskirja ja lugeja on kohustatud seda täitma.

§ 3. Teavikute kasutamise kord

(1) Kojulaenutus
1) lugejal on õigus laenata korraga kuni viis teavikut (erandina rohkem) 21 päevaks;
2) uudiskirjandusele, jätkväljaannetele ja eriti nõutud teavikutele võib raamatukogu määrata lühema laenutustähtaja;
3) laenutatud teavikute tagastamise tähtaega võib raamatukoguhoidja lugeja taotlusel pikendada, kui teavikule ei ole nõudlust, taotluse võib esitada ka telefoni teel, tagastamistähtaega võib pikendada kuni kaks korda;
4) eriti väärtuslike teavikuid ja haruldasi ainueksemplare raamatukogust välja ei laenutata;
5) lugejal on õigus saada teavet raamatukogus leiduvate teavikute kohta, avalike andmebaaside kasutamine on tasuta;
6) raamatukogu annab informatsiooni raamatukoguvahelise laenutuse (RVL-i) kasutamisvõimaluste kohta, raamatu või muu teaviku puudumisel tellib raamatukogu selle lugeja soovil ja kulul RVL-i kaudu, kas kodu- või välismaalt;
7) kui lugeja vajab kirjandust õppimiseks või enesetäiendamiseks, pannakse ta teda huvitava, kuid teise lugeja käes oleva teaviku saamiseks järjekorda, kui lugeja raamatule kokkulepitud ajal järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

(2) Lugemissaal
1) lugemissaali kogud sisaldavad teatmeteoseid, ajalehti, ajakirju ja auviseid;
2) raamatute, ajalehtede, ajakirjade, heliplaatide, heli- ja video-kassettide kasutamine on tasuta, kojulaenutust ei toimu;
3) avariiulitel asuvaid teavikuid võib kohapeal kasutada raamatukogu hoidja vahenduseta;
4) tellimused hoidla kogudest vormistatakse soovisedelil;
5) kataloogi või kartoteegi kasutamisel ei tohi kaarte välja võtta, andmed tellitava teatmiku kohta kirjutatakse soovisedelile;
6) lugeja vastutab laenutatud teaviku eest kuni see on tagastatud raamatukoguhoidjale;
7) arvutite, muusikakeskuste ja videomagnetofoni kasutamine toimub raamatukoguhoidja poolt peetava järjekorra alusel;
8) arvutite, muusikakeskuste ja videomagnetofoni kasutamise ajaks on üldjuhul üks tund, kasutamisaega on võimalik eelregistreerida;
9) audio- ja videomaterjalidest koopiaid ei tehta;
10) konverentsisaali kasutamine toimub vastavalt kehtestatud hinnakirjale;
11) interneti kasutamist reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt kinnitatud Avaliku Internetipunkti kasutamise eeskiri.

§ 4.  Sisekord

(1) Raamatukogu teenindusalasse on keelatud siseneda üleriietes ja  kandekottidega

(2) Raamatukogu külastaja ei tohi oma käitumisega häirida teisi lugejaid.

(3) Raamatukogu ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi- või narkojoobes.

(4) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua loomi, relvi, lasemoona, kergestisüttivaid aineid, uimasteid ja alkoholi.

(5) Keelatud on söömine, joomine, suitsetamine jm kaaslugejaid häiriv tegevus. Lugemissaalis on keelatud kasutada mobiiltelefone.

(6) Lugeja peab alluma raamatukogu hoidja korralekutsuvatele märkustele.

(7) Ettepanekuid raamatukoguteeninduse korraldamise kohta võib teha raamatukogu direktorile.

§  5.  Lugeja vastutus

(1) Lugejaid teenindatakse vaid lugejapileti esitamisel, erandjuhtudel ka isikut tõendava dokumendi alusel.

(2) Lugeja annab iga laenutatud teaviku vastuvõtmise kohta allkirja.

(3) Teaviku saamisel peab lugeja kontrollima selle korrasolekut, rikutud teavikust tuleb teatada raamatukoguhoidjale.

(4) Lugeja ei tohi kahjustada raamatukogu teavikuid, seadmeid ja muud vara. Tekitatud kahju tuleb hüvitada. Rikutud või eemaldatud vöötkoodi hüvitamise eest 0,64 eurot, vöötkoodiga plastikkaardi asendamine 1,28 eurot  ning kaotatud riidehoiunumbri asendamise eest 0,96 eurot.

(5) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama teise eksemplari või samaväärse teavikuga või tasuma teaviku hinna  kuni 10-kordses ulatuses, lisades juurde köitmiskulud. Alaealiste lugejate poolt tekitatud kahjud hüvitavad lapsevanemad (eeskostjad).

(6) Tagastamistähtaja möödudes saadab raamatukogu lugejale meelde-tuletuse või teavitab telefoni teel. Meeldetuletuste posti- või telefonikulud tasub lugeja. Meeldetuletuse edastamine (1 kord) posti teel  0,38 eurot, telefoni teel: lauatelefonile 0,06 eurot ja mobiiltelefonile 0,32 eurot.

(7) Tähtajaks tagastamata teaviku iga viivitatud päeva eest tuleb maksta viivist 0,03 eurot,   lastel kuni 16-eluaastani 0,01 eurot.

(8) Viivis tuleb tasuda hiljemalt järgmiseks laenutamiskorraks. Viivise mittetasumise korral uusi teavikuid ei laenutata.

(9) Käesoleva eeskirja mittetäitmisel võib lugejalt raamatukogu kasutamise ja laenutamise õiguse ajutiselt (kuni 1 aasta) ära võtta. Tähtaeg määratakse eeskirjade rikkumise raskust ja muid asjaolusid arvestades.

§ 6. Rakendussätted

(1) Tunnistada alates 01. jaanuarist 2011. a kehtetuks Kohtla-Järve Linnavolikogu 13. märtsi 2002. a määrus nr 86 „Kohtla-Järve Keskraamatukogu eeskiri” ja Kohtla-Järve Linnavolikogu 18. juuni 2003. a määrus nr 25 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 13. märtsi 2002. a määruse nr 86 „Kohtla-Järve Keskraamatukogu kasutamise eeskiri” osaline muutmine.

(2) Määrust rakendatakse 01. jaanuarist 2011. a.

(3) Määrus jõustub 27. detsembril 2010. a.

Arne Berendsen
Volikogu esimees