Põhimäärus

Viimati muudetud 13/01/2022 kell 14:23

KOHTLA-JÄRVE LINNAVALITSUS

M Ä Ä R U S

Kohtla-Järve 17. veebruar 2015 nr 6
Kohtla-Järve Keskraamatukogu põhimäärus
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, rahva-raamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ja Kohtla-Järve linna põhimääruse § 53 punkti 4 alusel.

§ 1. Üldsätted

(1) Kohtla-Järve Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Kohtla-Järve Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

(2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu.

(3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning Kohtla-Järve linna õigusaktidest.

(4) Raamatukogu ametlik nimetus on Kohtla-Järve Keskraamatukogu.

(5) Raamatukogu asub aadressil Pärna 27, 30323 Kohtla-Järve linn, Ida-Virumaa.

(6) Raamatukogul võib olla oma sümboolika ja pitsat.

(7) Raamatukogul on oma veebileht.

(8) Raamatukogu asjaajamise keeleks on eesti keel.

(9) Raamatukogu teeninduspiirkond on Kohtla-Järve linn.

§ 2. Raamatukogu tegevuse ülesanded ja eesmärk

(1) Raamatukogu põhiülesanne on kasutajale vajalike teavikute kogumine, hoidmine ja kättesaadavaks tegemine ning avalike andmebaaside kasutamise võimaldamine.

(2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba juurdepääs informatsioonile, teadmistele, kultuurile ning toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
(3) Ülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) osutab põhiteenuseid Kohtla-Järve linna elanikele ja teistele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu seadusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu eeskirjale;
2) komplekteerib, töötleb, säilitab ja teeb oma kogud kättesaadavaks kasutajatele;
3) teeb teatme-bibliograafilist tööd ja peab linna kodulookirjanduse andmebaasi;
4) võimaldab juurdepääsu elektroonilistesse andmebaasidesse;
5) osutab raamatukogu kasutajatele tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutavatest andmebaasidest), mille eest võetava tasu suuruse kinnitab linnavalitsus;
6) korraldab raamatukogudevahelist laenutust;
7) korraldab näitusi ja muid üritusi ning tutvustab oma kogusid üldsusele;
8) teeb koostööd teiste Eesti ja välismaa raamatukogudega.
§ 3. Raamatukogu struktuur ja töökorraldus

(1) Raamatukogu koosneb keskraamatukogust ja haruraamatukogudest.

(2) Keskraamatukogu struktuur on:
1) komplekteerimis- ja töötlusosakond, asub aadressil Pärna 27, 30323 Kohtla-Järve linn;
2) teenindusosakond, asub aadressil Pärna 27, 30323 Kohtla-Järve linn;
3) teatme- ja lugemissaali osakond, asub aadressil Tuuslari 22, 30322 Kohtla-Järve linn;
4) lasteosakond, asub aadressil Tuuslari 19, 30322 Kohtla-Järve linn.

(3) Haruraamatukogud on:
1) Ahtme haruraamatukogu, asub aadressil Ridaküla 4, 31024 Kohtla-Järve linn;
2) Oru haruraamatukogu, asub aadressil Männi 10/4, 31221 Kohtla-Järve linn;
3) Sompa haruraamatukogu, asub aadressil Humala 1, 30701 Kohtla-Järve linn.

(4) Raamatukogu teeninduse korraldus, kasutajate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab linnavalitsus. Raamatukogu kasutamise eeskiri tehakse teatavaks igale lugejale.

§ 4. Raamatukogu juhtimine

(1) Raamatukogu tegevust juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu linnapea või tema volitatud isik.

(2) Direktoril peab olema kõrgharidus. Kui direktoril ei ole raamatukogunduse või infoteaduse kõrgharidust, peab tal olema raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni IV aste.

(3) Direktor on raamatukogu esindaja tema töölepingu kehtivuse ajal.

(4) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja konkursi korra kehtestab linnavalitsus.
§ 5. Raamatukogu direktori kohustused

Direktor:
1) korraldab raamatukogu tegevust ja kannab vastutust vastavalt kehtivatele õigusaktidele, käesolevale põhimäärusele ja töölepingule;
2) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning vastutab raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
3) esindab raamatukogu suhetes teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
4) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires;
5) annab oma pädevuse piires käskkirju;
6) määrab kindlaks töötajate töökohustused, kinnitab ametijuhendid ja töökorra;
7) kinnitab töötajate palgad vastavalt kehtestatud korrale;
8) koostab raamatukogu eelarveprojekti ja esitab selle linnavalitsusele;
9) tagab raamatukogu valdusse ja kasutusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
10) esitab linnavalitsusele ettepanekuid tasuliste teenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamiseks;
11) pakub õppe- ja enesetäiendamisvõimalusi raamatukogu töötajatele;
12) teostab muid seadusega kooskõlas olevaid tehinguid, mis on vajalikud raamatukogu edukaks tegevuseks;
13) korraldab töö arvestust, aruandlust ja analüüsi.

§ 6. Raamatukogu nõukogu

(1) Raamatukogu tegevust nõustab viieliikmeline raamatukogu nõukogu.

(2) Nõukogu põhiülesanne on raamatukogu tegevuse ja arenguga seotud küsimuste koordineerimine ja nõustamine.

(3) Nõukogu pädevusse kuulub:
1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja projektide väljatöötamiseks ning nende väljatöötamises osalemine;
2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja ettepanekute tegemine arengukavade kohta;
3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

(4) Raamatukogu nõukogu koosseisu kinnitab linnavalitsus kaheks aastaks. Oma liikmete hulgast valib nõukogu esimehe, asetäitja ja sekretäri.

(5) Nõukogul on õigus kaasata oma töösse spetsialiste ja eksperte.

(6) Nõukogu töövormiks on koosolek. Koosolekud kutsub kokku nõukogu esimees. Koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

(7) Nõukogu võtab otsused vastu häälteenamusega, häälte võrdsel jagunemisel on otsustav koosoleku juhataja hääl. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas esimees või aseesimees.

(8) Nõukogu koosolekud ja otsused protokollitakse ja saadetakse igale liikmele.

(9) Nõukogu koosolekutest võtab osa raamatukogu direktor.

§ 7. Raamatukogu töötajad

(1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus direktori taotluse alusel.

(2) Raamatukogu töötajatega sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu direktor.
§ 8. Raamatukogu kogud, teenindus ja lugeja

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

(2) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada arvutit.

(3) Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu avavikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, on raamatukogu kohustatud korraldama soovijate eelregistreerimise.

(4) Raamatukogu töötaja on kohustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

(5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
1) lugeja Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kohtla-Järve linn;
2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

(6) Lõikes 5 nimetatud tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab linnavalitsus.

(7) Elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil koduteeninduse.

§ 9. Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu valduses oleva linnavara kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu (edaspidi linnavolikogu) kehtestatud korrale.

(2) Raamatukogul on oma eelarve.

(3) Raamatukogu finantseeritakse linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest, mis moodustavad:
1) riigi eelarvest;
2) laekumistest raamatukogu põhimäärusest tulenevate eesmärkide ja ülesannetega seotud tasulistest teenustest;
3) laekumistest sihtfondidest ja projektidest;
4) asutuste, ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikute annetustest.

(4) Linna eelarvest tagatakse:
1) tööjõukulude katteks rahalised vahendid;
2) kogude regulaarne varustus teavikutega lähtuvalt raamatukogu teeninduspiirkonna elanike arvust;
3) raamatukogu eripärale vastavad ruumid, sisustus ja majandamiskulud.

§ 10. Aruandlus ja järelevalve

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kultuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest eraldatud rahaliste vahendite kohta.

(2) Kontrolli raamatukogu tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostatakse linna põhimääruses ja muudes õigusaktides kehtestatud korras.

(3) Järelevalvet rahvaraamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

§ 11. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab linnavolikogu.

(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab linnavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 12. Raamatukogu põhimääruse kinnitamine ja muutmine

Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja muudab linnavalitsus.

§ 13. Rakendussätted

Määrus jõustub 1. märtsil 2015. a.

Jevgeni Solovjov
linnapea Jelena Sala
vanemjurist
linnasekretäri kohustes